Kategori: Dinler

Piyyut

Piyyut, Yahudilikte çeşitli ayin bestelerine ya da dinsel şiirlere verilen ad. Bir bölümü Yahudi ayinlerinin parçası haline gelmiş. özellikle Sebt (Şabat) günü ve dinsel bayramlarda …

Piskopos

piskopos (“gözeten”), bazı Hıristiyan kiliselerinde, birkaç cemaatten oluşan bir bölgenin başpapazı, üç kademeli kilise örgütlenmesinde en yüksek kademe. Piskoposluk kademesinin kökenleri bilinmemekle birlikte, 2. yüzyılda …

Luthercilik

Luthercilik, Batı Hıristiyanlığının, Martin Luther’in dinsel ilkelerini benimseyen kolu. Katolik Kilisesi’nin yanı sıra Jean Calvin’i izleyen Reform kiliseleri ile Anglikan Kiliseler Topluluğu’nun ve Reform döneminde …

Luka İncili

Luka İncili, Yeni Ahit’teki dört İncil’den üçüncüsü. Markos İncili ve Matta İncili ile birlikte üç Sinoptik İncil’den (Yunanca synoptikos: “bir arada görülmüş) biridir. Geleneksel olarak, …

Lugus

Lugus, Kelt dininin en önemli tanrılarından biri. Julius Caesar’ın Roma tanrısı Mercurius’la (Eski Yunan’da Hermes) özdeşleştirdiği tanrılardan biridir. Avrupa’da ve İngiliz adalarında birçok yer adında …

Sahur

Sahur, İslamda oruç tutulacak günden önceki gece yenen yemek. Rivayetlere göre Hz. Muhammed bu yemeği bazen yer, bazen de yemezdi. Onun bu tutumu sahur yemeğinin …

Sahın

Sahın, camilerde asıl ibadet mekânı. Büyük camilerde merkezi kubbenin altındaki bölüme orta Sahın, yan kubbelerin ya da mahfillerin altındaki bölümlere de yan sahın adı verilir. …

Sahabe

Sahabe, Ashab olarak da bilinir, Hz. Muhammed’i tanımış olan Müslümanlar. Usul bilginlerine göre sahabeden sayılabilmek için, bir Müslümanın en az altı ay ya da bir …

Safer

Safer ayı, Sefer olarak da bilinir, Hicri takvimde ikinci ay. Birinci ay muharrem ile birlikte saferan olarak adlandırılır. Hicri takvimin belirlenmesinden önce Araplarda yıl, muharrem …
Select Language