Kategori: İslam

Sahur

Sahur, İslamda oruç tutulacak günden önceki gece yenen yemek. Rivayetlere göre Hz. Muhammed bu yemeği bazen yer, bazen de yemezdi. Onun bu tutumu sahur yemeğinin …

Sahın

Sahın, camilerde asıl ibadet mekânı. Büyük camilerde merkezi kubbenin altındaki bölüme orta Sahın, yan kubbelerin ya da mahfillerin altındaki bölümlere de yan sahın adı verilir. …

Sahabe

Sahabe, Ashab olarak da bilinir, Hz. Muhammed’i tanımış olan Müslümanlar. Usul bilginlerine göre sahabeden sayılabilmek için, bir Müslümanın en az altı ay ya da bir …

Safer

Safer ayı, Sefer olarak da bilinir, Hicri takvimde ikinci ay. Birinci ay muharrem ile birlikte saferan olarak adlandırılır. Hicri takvimin belirlenmesinden önce Araplarda yıl, muharrem …

Sadiye

Sadiye, Cibaviye olarak da bilinir, Ebu’l Fütuh Sadeddin bin Musa el-Cebbavi eş Şeybani’nin (6. 1300) kurduğu tarikat. Başlangıçta Suriye çevresinde yayılan Sadiye’nin üyeleri, ovalarda yaptıkları …

Sadaka

Sadaka, İslamda, Allah’ın hoşnutluğunu kazanmak amacıyla yoksullara verilen para ya da mal. Doğruluk anlamındaki sıdk sözcügünden türetilmiştir. Kuran’da yüzü aşkın âyette sadakanın önemi belirtilir. Allah’ın …

Sabır

Sabır (Arapçada “engelleme”, “şiddet”, “toplama”), İslamda güçlükler karşısında gösterilen direnç. Kuran’da sabır üzerinde önemle durulmuş ve sabredenler övülmüştür. Kuran’a göre Tanrı sabredenlerle birliktedir (Enfal 46) …

Zahid

Zâhid, tasavvufta, dünyadan el etek çekerek kendini Tanrı’ya kulluk ve ibadete adayan kişi. Hz. Muhammed ve sahabenin yaşamını örnek alan zâhidler tasavvuf anlayışının oluşmasında önemli …

Zahirilik

Zahirilik, Zahiriye ya da Davudiye olarak da bilinir, İslamın kurallarını Kuran ve sünnetin zahiri (dışsal, sözel) anlamından çıkarmayı temel alan mezhep. Davud ez Zahiri olarak …
Select Language