Kategori: Musevilik

Piyyut

Piyyut, Yahudilikte çeşitli ayin bestelerine ya da dinsel şiirlere verilen ad. Bir bölümü Yahudi ayinlerinin parçası haline gelmiş. özellikle Sebt (Şabat) günü ve dinsel bayramlarda …

Sadukiler

Sadukiler, İbranice Tsedok, Kudüs’teki İkinci Tapınak’ın yıkılmasından iki yüzyıl kadar önce Yahudiler arasında ortaya çıkan rahipler (kohen ler) mezhebi (İS 70) . Topluluğun adından ve …

Saddık

Saddık, Tsaddık (İbranicede “sıddık”, “doğru kişi”) olarak da yazılır, Yahudiliğin dinsel ülkülerini benliğinde toplayan kişi. Tevrat’a göre doğru ve adil davranan, hükümdarsa saltanatında bu ilkelere …

Yonatan

Yonatan, Eski Ahit’te (I. ve II. Samuel) Kral Saul’un en büyük oğlu. Yiğitliği ve dostu Hz. Davud’a bağlılığı dolayısıyla, Kitabı Mukaddes’te adı geçen en seçkin …

Yom Kippur

Yom Kippur (İbranice Yom ha-kippurim: “Kefaret Günü”), Yahudilerin en önemli dinsel bayramı. Hicri takvimdeki tişri (eylül-ekim) ayının 10. gününde, günahların kefaretini ödeyerek Tanrı’yla yeniden barışmak …

Yunus Kitabı

Yunus Kitabı, Eski Ahit’te, Hz. Yunus’ un öyküsünü anlatan kitap. Tevrat’ın Nevüm adlı ikinci bölümünde tek kitap olarak düzenlenen On İki Peygamber metinleri arasında beşinci …

Zebur

Zebur, İslam inanışında, Hz. Davud’a vahyedilen kutsal kitap. Zebur’un Hz. Davud’a indirildiği Kuran’da yer alır (İsra 55). Zebur sözcüğünün çoğulu olan zübür ise Kuran’da “kitaplar” …

Zekarya Kitabı

Zekarya kitabı, Tanah ve İncil’deki oniki küçük peygamber kitaplarından sondan bir öncekidir ve peygamber Zekeriya’ya dayandırılmaktadır. Zekarya Kitabı, Eski Ahit’teki peygamber kitaplarından biri. Tevrat’ın Neviim …

Zeytinlik Dağı

Zeytinlik Dağı, İbranice Har Ha-Zetim. Kudüs’te Eski Kent’in hemen doğusundaki çok doruklu kireçtaşı tepe. Kudüs’ten Kidron Vadisiyle ayrılır. Kitabı Mukaddes’te ve sonraki dinsel metinlerde sık …
Select Language