Kategori: Coğrafya

Maar

maar, patlak çukur olarak da bilinen, düşük sıcaklıklı bir yanardağ patlaması sonucunda ortaya çıkan, huni biçimli küçük krater. Püsküren parçalanmış malzemelerin kraterin çevresinde oluşturduğu halka …

Mardin-Midyat Eşiği

Mardin-Midyat Eşiği, Güneydoğu Ana­dolu Bölgesi’nde, orta yükseklikte engebeli alan. Kuzeydeki Diyarbakır Havzasını, Me­zopotamya’nın kuzeyindeki el-Cezire’ye ka­dar uzanan güneydeki düzlüklerden ayırır. Doğudaki gömük Dicle Vadisinden başla­yarak …

Manyas Gölü

Manyas Gölü, Kuş Gölü olarak da bilinen, Marmara Bölgesi’nin Güney Marmara bölümü’ndeki göl. Doğu-batı doğrultulu İnegöl Ovası-Bursa Ovası-Ulubat Gölü-Manyas Gölü-Gönen Ovası çöküntü çukurları dizisi içindeki …

Manş Tüneli

Manş Tüneli, İngiltere ile Fransa arasın­da, Manş Denizinin altından geçen ve 1993’te tamamlanan demir­yolu tüneli. Çok eski bir geçmişi olan, Manş Denizi altından bir tünel …

Yerölçüm

Yerölçüm, görece büyük ölçekli yüzey öl­çümleri yapmakta kullanılan yöntem. Mısır’daki verimli vadiler ve ovalarda bu­lunan kanıtlar, yerölçüm yöntemlerinin kullanımının başlangıcının İÖ. 1400’e de­ğin gittiğini göstermektedir. …

Yer seçimi kuramı

yer seçimi kuramı, iktisatta ve coğrafya­da, iktisadi etkinliklerin coğrafi konumunu ele alan kuram. İktisadi coğrafya, bölgesel araştırmalar ve mekansal iktisadın tamam­layıcı bir parçası sayılan yer …

Menderes

menderes, yatak eğimi azalmış akarsular­ da, genellikle art arda birbirini izleyen U biçimli büklümlere verilen ad. Daha çok alüvyonlu malzemelerle kaplı zeminlerde ortaya çıkan menderesler, …

Mendenhall Buzulu

Mendenhall Buzulu, Alaska’nın güneydo­ğusundaki Boundary Dağlarından başlayan geniş Juneau Buz Alanının güney yarısın­dan sonra 23 km boyunca uzanan 6,4 km genişliğindeki mavi buz örtüsü.   …

Yeşilırmak

Yeşilırmak, Karadeniz Bölgesi’nin Orta Karadeniz Bölümü’nde akarsu. İlk çağda Iris adıyla anılırdı. Türkiye’nin Karadeniz’e dökülen akarsuları arasında Kızılırmak ve Sakarya’dan sonra en uzun üçüncü ırmağıdır. …
Select Language