Kategori: Musevilik

Maamadot

maamadot, İkinci Kudüs Tapınağı’ndaki günlük kurban törenlerini, halk adına birer hafta süreyle, dönüşümlü olarak izle­yen 24 Yahudi grubu. Daha sonra Kudüs dışında da maamadot örgütlenmeye …

Melek

Melek, dinlerde kutsal varlık alanı ile zaman, mekan ve neden-sonuç ilişkilerine bağlı maddi varlık alanı arasında bağ kuran tinsel varlık­lara, güçlere ya da ilkelere verilen …

Yeremya Kitabı

Yeremya Kitabı, Yeremya’nın Kehaneti olarak da bilinir, Eski Ahit’teki başlıca peygamber kitaplarından biri. Kitabın yazarı sayılan Yeremya İsrail­oğulları tarihinin en çalkantılı dönemlerinden birinde yaşamış Yahudalı …

Melkisedek

Melkisedek, MelkisedekEski Ahit’te (Yahudi Tevradı) adından hem kral, hem de rahip olarak söz edilen mitolojik kişi. Hz. İbrahim’in, Kedorlaomer komutasın­daki birleşik Mezopotamya ordularını yene­rek, kaçırılan …

YHVH

YHVH, yanve ya da Yehova olarak da bilinir, Yahudilikte, Tanrı’nın Hz. Musa’ya vahyettiği özel adı. Tanrı’nın adının açıkça yazılıp söylenmesi yasak olduğu için bu adı …

Yeşiva

Yeşiva (İbranicede “oturum”), Yahudilikte, Talmud eğitimi veren akademilerin genel adı. Haham metinlerine göre, İsrailoğullarının ilk atalarından başlayarak Mısır’da tutsaklık ve çölde göçebelik dönemlerinde de Yahudi toplumunda …

Piyyut

Piyyut, Yahudilikte çeşitli ayin bestelerine ya da dinsel şiirlere verilen ad. Bir bölümü Yahudi ayinlerinin parçası haline gelmiş. özellikle Sebt (Şabat) günü ve dinsel bayramlarda …

Sadukiler

Sadukiler, İbranice Tsedok, Kudüs’teki İkinci Tapınak’ın yıkılmasından iki yüzyıl kadar önce Yahudiler arasında ortaya çıkan rahipler (kohen ler) mezhebi (İS 70) . Topluluğun adından ve …

Saddık

Saddık, Tsaddık (İbranicede “sıddık”, “doğru kişi”) olarak da yazılır, Yahudiliğin dinsel ülkülerini benliğinde toplayan kişi. Tevrat’a göre doğru ve adil davranan, hükümdarsa saltanatında bu ilkelere …
Select Language