Kategori: Edebiyat

Mektup roman

mektup roman, karakterlerden bir ya da birkaçının ağzından yazılmış mektuplardan oluşan roman. Türün ilk örneği Samuel Richardson’ın, kendisini baştan çıkarmak isteyen efendisine karşı direnen bir …

Medhiye

Medhiye, divan edebiyatında bir kimseyi övmek için genellikle kaside biçiminde yazı­lan şiir ya da düzyazı. Az olmakla birlikte, gazel, mesnevi, musammat gibi nazım bi­çimlerinde medhiyeler …

Mecmua-i Fünun

Mecmua-i Fünun, Osmanlı döneminde Türkçe olarak yayımlanmış İLK aylık bilim ve kültür dergisi. İlk Osmanlı bilim derneklerinden Cemiyet-i İlmiye-i Osmaniye’nin yayın organı olarak, dernek başkanı …

Mecmua

Mecmua, seçme düzyazılardan ya da şiir­lerden oluşan yazma kitap. Bütünüyle der­lemecisinin kişisel beğenisini yansıttığından çok düzenli örneklerinin yanında düzensiz ve karışık olanları da vardır. Adları …

Mecaz-ı mürsel

Mecaz-ı mürsel, edebiyatta bir sözcüğü, benzetme amacı gütmeden başka bir söz­cük yerine kullanma sanatı. Teşbih ya da istiareden farklı olarak, mecazın benzet­meye dayanmayan türüdür. Parça …

Mecaz

Mecaz, edebiyatta sözcükleri gerçek an­lamları dışında kullanma sanatı. Anlatımı daha etkili kılmak ve söze canlılık kazandır­mak amacıyla başvurulur. Sözcük ve fikir mecazları olmak üzere ikiye …

Mazmun

Mazmun, divan ve halk edebiyatlarında bazı kavramların anlatımında kullanılan kalıplaşmış söz (“boy” yerine “servi”, “kaş” yerine “yay”, “göz” yerine “nergis” vb gibi). İslamdan önceki Türk …

Marathi Dili

Marathi, Hindistan’ın batı ve iç kesimlerinde yaygın Hint-Ari dili. Bombay’ın kuzeyinden Goa’nın güneyine kadar uzanan kıyı şeridiyle Dekkan içlerine uzanan bölgede konuşulur. 1966’da Maharashtra eyaletinin …

Yergi

Yergi, Hiciv olarak da bilinen, toplumsal ya da bireysel kusurları, yetersizlikleri, boş­ inançları ve adaletsizlikleri dolaylı yollar­dan, çoğu zaman da gülünçleştirerek eleşti­ren çeşitli sanat biçimlerine …
Select Language