Hacı Sadullah Ağa

Hacı Sadullah Ağa, III. Selim döneminin en büyük bestecilerinden (ö. y. 1800, İstanbul).

Bazı kaynaklarda yaşam öyküsüne, aynı adlı çağdaşı bestecilerinkiyle ilgili bilgiler karışmıştır. Yaşamı üzerine bilinenler bu yüzden kesin değildir. Yapıtlarının bâzıları da aynı adlı diğer bestecilerinkilerle karışmış olabilir. Enderun’da öğrenim gördüğü, güzel sesli ve usta bir hanende olduğu, III. Selim’den yakın ilgi gördüğü, bir süre padişah fasıllarını yönettiği söylenir.

Sadullah Ağa ’nin izinden yürümüş, klasik kurallara uygun, ama daha lirik bir üslup geliştirmiştir. Döneminin tüm bestecileri üzerinde etkisi görülür. Günümüze 30’a yakın yapıtı ulaşmıştır. Bunlar arasında beste ve semailer büyük yer tutar. Başlıca yapıtları arasında, “Padişahım lutfedip mesrur ü şad eyle beni” (bayatiaraban makamındaki bu bestenin ilk dizesi, günümüzde “Şivekârım, lutfedip mesrur ü şad eyle beni” biçiminde okunur), “Bülbül-i dil ey gül-i rânâ senindir” (bayatiaraban beste), “ âfet-i Mısri”

Klasik Türk müziğinde bir küçük usul ile dindışı bir sözlü formun ortak adı

 

(bayatiaraban ağırsemai), “Diller nice bir çâh-ı zenehdânına düşsün” (bayatiaraban yürüksemai), “Hâl-i siyehi gerden-i nazıkterindedir” (muhayyer ağırsemai); “Beni ey gonca-fem, bülbül-sıfat nâlân eden sensin” (suzidil ağırsemai), “Nedir murad-ı dil-i küy-i yâr, biz biliriz” (şedaraban ağırsemai), “Nideyim sahn-ı çemen seyrini canânım yok” Gilcüz yürüksemai), “Şâhım hemişe lutfun umar bu fütadecik” (muhayyersümbüle yürüksemai), “Al gönlümü âyine-i mânâdır bu” (arazbarbuselik yürüksemai), “O gül-endam bir al şâle bürünsün yürüsün” (tahirbuselik yürüksemai), “Gel seninle yarın ey setv-i revan/Olalım mahfice Göksu’ya revan” (hicazkâr şarkı) sayılabilir.

senindir sen benim

Berki gülde buv-i iştigna senindir sen benim

Halka-i zülfün hevâsı bendeni mecnun eder

Gönlüm âşüfte kılan sevda senindir sen benim

Bestekar: Hacı Sâdullah Ağa

Sen de birkaç kelam et...

Select Language