II. Manuel

, , Diplomatik yeteneği sayesinde, hükümdarlığı süresince Osmanlılarla barış­çıl ilişkiler kurmayı başararak Bizans İmpa­ratorluğu’nun yıkılmasını 50 yıl geciktirmiş 1391-1425 arasında Bizans imparatoru (d. 1350 – ö. 21 Temmuz 1425)

Manuel, 1341-91 arasında aralıklarla hü­küm süren V. Ioannes Palaiologos’un oğ­luydu. Ağabeyi IV. Andronikos’un babala­rına karşı başarısız bir ayaklanmaya önder­lik etmesinden sonra 1373’te veliaht ilan edildi. Eylül 1373’te ortak imparator olarak taç giydi; Andronikos’un 1376’da ele geçir­diği ’i (İstanbul) ve tahtı geri almasında babasına yardımcı oldu (1379) V. Ioannes ile Manuel, tahtı Os­manlıların yardımıyla geri almışlardı; bu yiızden sultana haraç ödemek ve askeri yardımda bulunmak zorunda kaldılar. IV. Andronikos’un oğlu VII. loannes 1390’da ’i ve tahtı yeniden ele ge­çirdiyse de, Manuel ile V. Ioannes gene Osmanlıların yardımıyla kenti ve tahtı geri aldılar. Manuel Şubat 1391’de babasının öldüğünü öğrendikten sonra Konstantino­polis’e kaçıncaya değin, I. Bayezid’in (Yıldı­rım) sarayında itaatkar bir vasal olarak yaşamak zorunda bırakıldı.

Osmanlılar 1396’da Tesalya ile Peloponne­sos’u istila edince Manuel, Batı Avrupa’ya giderek onlara karşı yardım sağlamaya ça­lıştı. Roma, Milano, Londra ve Paris’te sıcak bir biçimde karşılandı ve iki yıl Paris’te kaldı. Bu ziyaret, Bizans ile Batı arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine büyük katkıda bulunduysa da, askeri yardım sağ­lanmasına yol açmadı.

Manuel, Bayezid’in ardılı I. Mehmed’le bir barış antlaşması yaparak (1403) ’yi (bugün Selanik, Yunanistan) geri aldı ve Osmanlılara haraç ödenmesine son verdi. 1421’de Mehmed’in ölmesi, Manuel’­in de dinsel ve edebi uğraşlarıyla ilgilenmek amacıyla devlet işlerinden çekilmesi barışçıl ilişkiler dönemini sona erdirdi. Manuel’le tahtı paylaşan oğlu VIII. Ioannes, Osmanlı­larla ilişkilerin duyarlılığını göz ardı ederek Osmanlı tahtının gerçek varisi II. Murad’a karşı Düzmece Mustafa’yı destekledi. Mu­rad isyanı bastırdı ve 1422’de Konstantinopolis’i kuşattı. Kent düşmediyse de Osman­lılar ’u istila ettiler (1423). Manuel, onur kırıcı bir antlaşma imzalamak zorunda kaldıktan sonra manastıra çekildi.

Osmanlı’yı eski gücüne kavuşturmasından ötürü Osmanlı’nın ikinci kurucusu sayılan Padişah

 

Sen de birkaç kelam et...

4 + 6 =

tr Turkish
X