Luka İncili

Luka İncili, Yeni Ahit’teki dört İncil’den üçüncüsü. ve ile birlikte üç ’den (Yunanca synoptikos: “bir arada görülmüş) biridir. Geleneksel olarak, Havari Paulus’un yakın arkadaşlarından “sevgili hekim Luka’ya” (Kolosşaililere Mektup 4:14) dayandırılır. Luka İncili’nin Yahudi kökenli olmayan Hıristiyanlar için yazıldığı açıkça bellidir. Örneğin Hz. İsa’nın soy ağacı, Yahudilerin atası Hz. İbrahim yerine, insan soyunun atası Hz. Adem’e kadar götürülür. Metnin yazıldığı yer ve tarih kesin olarak bilinmemektedir. Pek çok araştırmacı İS 63-70 tarihinde, bazılarıysa daha geç yazıldığını öne sürerler. Matta gibi Luka da İncil’inin büyük bölümünü Markos İncili’ne dayandırır. Genel olarak olayların sıralanışında Markos’u izler, Markos İncili’ndeki malzemenin yaklaşık yarısı Luka’nın metninde de yer alır. Ama Luka ve Matta İncillerinin Markos İncili’nde bulunmayan pek çok bilgiyi de içermesi, Luka ile Matta’nın bir başka ortak kaynaktan da yararlanmış olabileceklerini düşündürür.

Luka İncili Hz. İsa’nın çocukluğu konusunda öteki İncillerde bulunmayan ayrıntılar verir. ’un hükümdarlığı sırasında yapılan nüfus sayımı, Beytlehem’e yolculuk, Hz. İsa’nın doğumu, çobanların tapınması, Hz. İsa’nın sünnet oluşu ve 12 yaşındayken tapınakta “din öğretmenleri”yle (Luka 2:46) konuşması vb anlatılır. Ayrıca Isa’nın Göğe Çıkışı’nı anlatan tek İncil, Luka’nın metnidir.

Denize atılan ve bir balık tarafından yutularak, karaya çıkartılan peygamber

 

Luka İncili, bakış açısıyla da öteki İncillerden ayrılır. İsa’nın peygamberlik görevini anlatması, Tanrı’nın genel tarihsel amacını ve kilisenin bu amaç içindeki yerini göz önüne alacak biçimde bakış açısını genişletmesi bakımından Sinoptik İncilleri aşar. Luka İncili ile onu tamamlayan Resullerin İşleri, kiliseyi, İsa’nın ölümü ile İkinci Gelişi arasındaki dönemde, Tanrı’nın yeryüzünde kurtuluşu sağlama aracı olarak betimler. Tanrı’nın amacını üç tarihsel dönemde kavrayan bu iki kitap böylece Hıristiyanlığın ilk tarih metnini oluşturur. Buna göre tarihin üç dönemi şunlardır: Eski İsrail’den Vaftizci Yahya zamanına değin şüren şeriat ve peygamberler dönemi, Hz. İsa’nın yeryüzünde bulunduğu dönem ve İsa’nın Göğe Çıkışı’ndan İkinci Gelişi’ne değin yeryüzünde kilisenin görevli olduğu dönem…

Sen de birkaç kelam et...

Select Language