Magnetik Devre

, magnetik alanı oluşturan magnetik akı çizgilerinin izlediği kapalı yol. Bir elektrik devresinde elekirik yükleri akış halindedir, buna karşılık, bir magnetik devrede, yol alan ya da akan herhangi bir fiziksel varlık yoktur.

Dar bir hava aralığı içeren halka biçimli bir elektromıknatısta. magnetik alan, hemen hemen tümüyle metal çekirdeğin ve hava aralığının içinde kalır (bak. çizim); burada magnetik devre, metal çekirdeği ile hava aralığındân oluşur. Elektrik motorunda ise magnetik alan, kutup başlıkları, rotor, kutup başlıkları ile rotor arasındaki hava aralığı ve metal gövdeden olüşan magnetik devre içinde kalır. Her magnetik kuvvet çizgisi kesiksiz bir kapalı yol izler. Kuvvet çizgilerinin tümü magnetik akıyı oluşturur. Magnetik akı, bir kısmı aygıtın bir bölümünden, geri kalani da bir başka bölümünden geçecek biçimde ikiye ayrılıyorsa, magnetik devre paralel demektir. Akının tümü, çizimde görülen halka biçimli elektromıknatıs örneğindeki gibi, tek bir kapalı yol içinde kalıyorsa, böyle bir devre seri magnetik devre olarak tanımlanır.

Elektrik devrelerinde akım şiddeti, elektromotor kuvvet (gerilim) ve direnç değerleri arasındaki ilişkiyi belirleyen ve akım şiddeti elektromotor kuvvet/direnç biçiminde ifade edilen Ohm yasası ile benzeşim kurularak, magnetik devreler için de benzer bir bağıntı geliştirilmiştir.

Magnetik devredeki magnetik akı ile elekirik devresindeki elektrik akımı arasında benzeşim vardır. Magnetik devredeki magnetomotor kuvvet (mmk) ise elektromotor kuvvete karşılık gelir; mmk, magnetik akının oluşmasına yol açan etken olarak düşünülür. Magnetomotor kuvvet, elektrik akımı taşıyan bobin biçimindeki bir iletkenin sarım Sayısı ile bu iletkenden geçen akım şiddetinin çarpımına eşdeğerdir ve ampersarım birimiyle ifade edilir. Bobinin sarım sayısı ya da bobinden geçen akımın şiddeti artırıldığında mmk da büyür; magnetik devrenin aynı kalması durumunda, mmk büyüdükçe magnetik akı da mmk ile doğru orantılı artar.

Bir ya da birden çok temanın taklit yoluyla geliştirildiği çalgı için yazılmış kontrapuntal kompozisyon

 

Elektrik devresindeki dirence magnetik devrede magnetik direnç (relüktans) karşılık gelir. Magnetik direnç, magnetik devreyi oluşturan maddenin magnetik akıya karşı direncini temsil eder ve maddenin niteliği ile biçimine (geometrisine) bağlıdır. Bir magnetik devrenin belirli bir bölümünün magnetik direnci, bu bölümün uzunluğu ile doğru orantılı; kesitiyle ve bölümü oluşturan maddenin magnetik geçirgenliğiyle ters orantılıdır. Örneğin demirin magnetik geçirgenliği havaya oranla çok yüksektir, bu nedenle demirin magnetik direnci havaya oranla çok düşüktür. Seri magnetik devrede toplam magnetik direnç. devredeki magnetik dirençlerin toplamına eşittir. Bir magnetik devrede magnetik akı-magnetomotor kuvvet/magnetik direnç bağıntısı geçerlidir.

No Responses

  1. A.Arif Efler 19 Ekim 2019

Sen de birkaç kelam et...

Select Language