Derin Bilgili Ansiklopedi

Marburg okulu

0

Çağrı Tasarım Kampanya

Marburg okulu, 19. yüzyılın sonları ve 20.yüzyılın başlarında Almanya’da gelişen Yeni-Kantçılık akımının en önemli kolu. Bilgi kuramına ağırlık veren kara Avrupa’sı felsefesinde etkili olmuştur.

Kant’ın görüşleri, özellikle Alman idealiz­minin etkisinjn azalmasına koşut olarak yoğun biçimde yeniden ele alındı. Sosyalist düşünür Friedrich Albert Lange’nin öğ­rencisi Hermann Cohen’in Marburg Üni­versitesi’nde felsefe profesörü olmasıyla (1876) bu üniversite yeni akımın merkezi durumuna geldi. Cohen’in Kants Theorie der Erfahrung (1871; Kant’ın Deney Kura­mı) ve Kants Begründung der Ethik (1877; Kant’ın Etiği Temellendirişi) adlı iki geniş araştırması “yöntemsel eleştirellik” kavra­mına dayanıyordu. Buna göre felsefede, Kant’ın açtığı yolda öncelikle yöntem konu­larına önem vermek ve bilimlerin ulaştığı noktayı dikkate almak gerekiyordu. Bilgide önemli olan, bilinen şeyin bilme işlemleri açısından açıklık kazanması, bilginin, kendi kendisini ve aldığı biçimleri bilinçlendirerek ilerlemesiydi.

Cohen’in sonraki yıllarda dine yönelmesi­ne karşın, Marburg okulu sıkı bir deneyci­lik ve yer yer Kant’ın görüşlerinin ötesinde bir “bilimsellik” anlayışı yarattı. Özellikle Kant’ın önem verdiği “kendinde şey” kavra­mının reddedilişi ve felsefenin bilimdeki gelişmeleri yakından izlemesi gerektiği dü­şüncesi, okulu niteleyen bakış açısını oluş­turdu.

Marburg okulunun Cohen’den sonraki en önemli temsilcisi Paul Natorp, sonradan mantıksal olguculukla ve Viyana Çevresiy­le yakın ilişki kurdu. Bu gelişme yolu, başlangıçtan beri vurgulanan bilgi ağırlıklı felsefe anlayışının mantık ağırlıklı duruma gelmesiyle sonuçlandı.

Marburg okulu, Ernst Cassirer ve Nicolai Hartmann gibi sonradan kendi bağımsız görüşlerine yönelen düşünürler de yetiştir­di. Kant araştırmalarını yürüten yaşamöy­küsü yazan Karl Vorlaender de okulun üyelen arasındadır.

Okul I. Dünya Savaşı sonrasında canlılığı­nı yitirdi; Hitler’in iktidara gelişiyle de üyelerinin çoğunun Yahudi asıllı oluşu yü­zünden tamamen dağıldı.

Hermeneutike de denilen, felsefede, yorum ve açıklamanın yöntembilim ilkelerini inceleyen sistemin genel adı.

 

Leave a comment
tr Turkish
X