Mecmua 48

Mecmua

, seçme düzyazılardan ya da şiir­lerden oluşan yazma kitap.

Bütünüyle der­lemecisinin kişisel beğenisini yansıttığından çok düzenli örneklerinin yanında düzensiz ve karışık olanları da vardır. Adları bilindiği halde ele geçmemiş yapıtları, değerli bazı belge ve kayıtları, şairlerin divanlarına al­madığı içerdikleri şiirleri, çeşitli risale ve mektupları içerdikleri için edebiyat tarihi açısından büyük önem taşırlar.

Mecmualar içeriklerine göre adlandırılır. Nazirelerin toplandığı derlemelere denir. Bunlar arasında Ömer bin Mezid’in Mecmuatü’n-Nezair’i (1982), Eğri­dirli Hacı Kemal’in Camiü’n-Nezair’i, Edir­neli Nazmi’nin Mecmuatü’n-Nezair’i, Pervane bin Abdullah’ın Pervane Bey Mecmuası, Budinli Hısali’nin (ö. 1561) iki ciltlik Metaliü’n-Nezair’i sayılabilir.

Edebiyatta sözcükleri gerçek an­lamları dışında kullanma sanatı

 

Seçme şiirleri içe­renler mecmua-i eş’ar adıyla anılır. Bunla­rın çoğunun derleyicisi belli değildir. İçinde birkaç şairin divanı bulunan mecmualara ıse denir. Ayrıca konuları karışık olup özel bir adla anılan ya da derleyicisinin adını taşıyan önemli mecmualar da vardır. Bunlar arasında Ayvansarayi Hüseyin Efendi’nin yalnızca müstezadları içeren Eş’arname-i Müstezad’ı, Müminzade Ahmed Hasib Efendi’nin (ö. 1752) Hekimoğlu Ali Paşa hakkında yazılmış şiirlen derlediği Mecmua-i Tevarih’i, Yahya bin Mehmed Katib’in inşa örneklerini içeren Menahicü’l-İnşa’sı (1971), Feridun Bey’in Münşeatü’s-Selatin ya da Mecmua-i Münşeati’s-Selatin (1848-49, 1858, 2 cilt) adlı derlemesi sayılabilir.

 

Mecmua
Mecmua 49

Mecmua, seçme düzyazılardan ya da şiir­lerden oluşan yazma kitap.

URL: https://ansiklopedist.com/mecmua/

Book Editions:

Edition : Edebiyat
Name : Mecmua
Author : Ansiklopedist
Format : EBook

Editor's Rating:
5

Sen de birkaç kelam et...

Select Language