Medine Anayasası 48

Medine Anayasası

, hicreti (622) izleyen yıl tarafından Medine kent devletinin temellerini belirlemek üzere dü­zenlenen yasal belge. ile Medine kabileleri arasında varılan iki an­laşmaya dayanır.

Hicretten önce Medine Arap ve Yahudi kabilelerinin merkezi bir otoriteden yoksun ve sürekli çekişme içinde yaşadıkları bir kentti. Hz. Muhammed kente gelince bütün bu kabileleri eşit koşullar içinde tek bir siyasal otorite ve yasal düzen çevresinde topladı. Bu yeni siyasal oluşuma katılan toplulukların hak ve görevlerini belirleyen kurallar, bütün Arap ve Yahudi kabile önderlerinin katılımı ile saptandı. Toplam 47 (ya da 52) maddeden oluşan Medine Anayasası’nın ilk 24 maddesi Müslümanlar­la onların müttefiki olan toplulukların, geri kalan maddeleri de Yahudi kabileler ile müttefiklerinin hak ve görevlerini belirli­yor, toplulukların karşılıklı ilişkilerini dü­zenliyordu.

Bu yasal düzenlemeye göre Mekkeli Müslümanlar (), Medi­neli Müslümanlar (), Yahudi kabileler ve bunların müttefikleri eşit koşullar içinde, öbür insanlar karşısında tek bir ümmet oluşturacaklardı. Yahudi kabileleri din öz­gürlüğüne ve kendi bölgeleri içinde bağım­sızlığa sahip olacaktı. Yeni ümmeti oluştu­ran bütün toplulukların dokunulmazlık hak­kı vardı. Yaptıkları anlaşmalar, verdikleri emanlar bütün toplum için geçerliydi. Eman verilenler, emanı verenler gibi gü­venlik içinde olacaklardı. Savaş durumunda yardımlaşma ve savaş giderlerine ortaklaşa katılmak zorunluydu. Topluluklar savaşta birbirlerinin aleyhine barış anlaşması yapa­mayacak, ama merkezi otorite tarafından yapılan barış ,bütün topluluklar için eşit ve adil koşullar içerecekti. Mekke gibi kutsal ve dokunulmaz (haram) sayılan Medine Vadisi tam bir güvenlik bölgesi ilan edili­yor, burada kan dökülmesi yasaklanıyordu.

Eskiden İslam devletlerinde sınır boylarında gözcülük amacıyla kurulan karak

 

Suç işleyenler korunmayacak, yardım gör­meyecek ve adaletin yerine getirilmesi ko­nusunda bütün toplum elbirliği edecekti. Bir topluluk içinde ya da topluluklar arasında çıkacak anlaşmazlıklarda son karar Tanrı’nın ve peygamberinin olacaktı. Her topluluk diyet ve fidye gibi mali konularda, eski kurallar gereğince hareket edecekti. Ama Müslümanlar bu alanda yardımlaşacak, Mek­keli müşrikler ve müttefikleri hiçbir topluluk­tan koruma ve yardım görmeyecekti.

Medine Anayasası
Medine Anayasası 49

Medine Anayasası, hicreti (622) izleyen yıl Hz. Muhammed tarafından Medine kent devletinin temellerini belirlemek üzere dü­zenlenen yasal belge. Hz. Muhamm

URL: https://ansiklopedist.com/medine-anayasasi

Book Editions:

Edition : Din
Name : Medine Anayasası
Author : Ansiklopedist
Format : EBook

Editor's Rating:
5

Sen de birkaç kelam et...

Select Language