Meditasyon 48

Meditasyon

, tinsel uyanıklığa ya da beden­sel dinginliğe katkıda bulunduğu varsayılan yoğunlaşma, tefekkür ve içe dönüş yöntem­leriyle gerçekleştirilen zihin alıştırması ya da kişisel ibadet.

Eski çağlardan bu yana meditasyon dünyanın hemen her yerinde çeşitli amaçlarla uygulanmıştır. Münzevi mistikler meditas­yon yoluyla salt dinginliğe ulaşmayı amaçlarken, çoğu dinsel tarikatın yanı sıra dindı­şı çevrelerde meditasyon uygulayanlar da tinsel ya da bedensel yenilenme ve günlük yaşamı zenginleştirme gibi amaçlar güder.

Genellikle fiziksel ya da başka tür güç gerektiren belirli bir etkinliğe hazırlananlar, örneğin savaş öncesinde savaşçılar ya da icra öncesinde müzikçiler de güç toplamak için meditasyona başvurabilir. Çağdaş tıp ve psikoloji araştırmaları, deneyimli kimseler­ce uygulanan meditasyon tekniklerinin, na­bız atışı ve solunum denetiminde, yüksek tansiyon, hemofili ve migren ağrılarının çeşitli ölçülerde semptomatik denetiminde etkili olduğunu kanıtlamıştır.

Derin tefekkür ve içe dönüş, şu ya da bu biçimde dünyanın büyük dinlerinin çoğunda sistemleştirilmiştir. Budacılığın ayrılmaz parçası olan meditasyon kişinin bir dizi aşamadan geçerek tinsel kurtuluşu, yani ’ya ulaşmasını sağlar. İslamda mutasavvıf yoluyla bedensel varlığından arınıp kalbine yönelerek Tanrı’ ya yaklaşır.

Hindu felsefe okulu Yoga, bedenin, zihnin ve ruhun arınması için oldukça karmaşık bir yöntem öngörür. Yo­ganın bir boyutu olan Dhyana (Sanskrit dilinde “”), Çin’de Chan ve Japonya’da Zen gibi Budacı okulların öğretilerinin odak noktasını oluşturmuştur. Birçok dinde belirli bir hece, sözcük ya da metin (Hinduizm ve budacılıkta man­tra, Hıristiyanlıkta “İsa duası”) sözle ya da düşünmeyle tekrar edilerek tinsel arınmaya ulaşmaya çalışılır (İslamda benzeri bir uygulama için bakınız zikir).

Dikkatin görsel bir imge (çiçek, uzak bir dağ gibi) üzerinde yoğunlaştırılması, kuraldışı tefekkür uygu­lamalarında yaygın bir tekniktir ve çeşitli geleneklerce biçimsel kurallara bağlanmış­tır. Örneğin Tibet’teki Tantra Budacılarına göre evrensel güçlerin toplanma noktası olan ’ya (Sanskrit dilinde “daire”) meditasyonla erişilebilir. Tespih ve dua asası gibi mekanik araçlar ve müzik de birçok tefekkür geleneğinde törensel bir işlev taşır.

Son dönemlerde Batı’da maddeci değerlerin gözden düşmesiyle birlikte, bütüncü ve insancıl sayılan Doğu felsefelerine ve uygu­lamalarına yönelik ilgi artmış, genellikle batıni geleneklere dayalı çok sayıda medi­tasyon tekniği (transandantal medi­tasyon) yaygın bir öğretim ve uygulama alanı bulmuştur.

 

 

Sen de birkaç kelam et...

Select Language