Medresetü'l-Eimme ve'I-Huteba 48

Medresetü’l-Eimme ve’I-Huteba

Medresetü’l-Eimme ve’I-Huteba, imam ve hatip yetiştirmek üzere 1913’te İstanbul’ da açılan din meslek okulu.

Babıali Baskı­nı’ndan (1913) sonra İttihat ve Terakki Fırkası’nın iktidarı doğrudan üstlendiği dö­nemde din adamı eğitimini çağdaşlaştırmak ve merkezileştirmek amacıyla birtakım giri­şimlerde bulunuldu. Türkiye’deki ilk imam hatip lisesi sayılan Medresetü’l-Eimme ve’l­ Huteba’nın açılması bunlardan biridir.

Oğretim süresi iki yıl olan okulda, imamlar ve hatipler şubesi ile ezan ve ilahi şubesi vardı. Okula medreselerden ayrılan öğren­cilerle iptidai ve rüştiye mezunları sınavla giriyorlardı. Mezun olanlar camilere imam, hatip ve müezzin olarak atanıyor, Evkaf Nezareti’nden aylık alıyorlardı. Medresetü’l­-Eimme ve’l-Huteba 1919’da Medresetü’I-Vaizin’le birleştirilerek Medresetü’l-İr­şad adlı yeni bir okul kuruldu.

Güçlükler karşısında gösterilen direnç.

 

Sen de birkaç kelam et...

Select Language