Mehmed Said Galib Paşa 48

Mehmed Said Galib Paşa

, Osmanlı sadrazamı ve şair (d. 1763, İstanbul – ö. 1829, Balıkesir).

Sadaret Mektubi Kalemi baş halifelerinden Seyyid Ahmed Efendi’nin oğluydu. Devlet hizmetine Sadaret Mektubi Kalemi’nde başladı. Önce başhalifeliğe, 1798’de de amedciliğe yükseldi. 1801’de Fransa ile barış görüşmelerini yürütmek üzere Paris’e gönderildi. Dönüşünde büyük tezkireci ol­du. Üç kez (1806-07, 1808-11, 1814) reisül­küttaplık yaptı. Bu arada reformcu padişah bir yeniçeri ayaklanmasıyla taht­tan indirilince (1807) Rusçuk yaranı ’ya sığındı. Onunla birlikte İstanbul’a giderek sadaret kethüdası oldu.

Daha sonra vezir rütbesiyle Anadolu’nun çeşitli yerlerinde sancakbeyliği ve mutasar­rıflık yaptı. İstanbul Boğazı Rumeli sahilleri muhafızlığı görevindeyken Aralık 1823’te sadrazamlığa atandı. Ertesi yıl görevden alınarak (Eylül 1824) önce Gelibolu’ya, ardından da Manisa’ya sürüldü. Bir süre sonra bağışlanarak Erzurum beylerbeyliği­ne ve şark serdarlığına atandı. 1828-29 Osmanlı-Rus Savaşı’ndaki tutumu nedeniy­le vezirliği geri alınarak azledildi ve Balıke­sir’ e sürüldü (1828). Ertesi yıl orada öldü. Şiirlerini topladığı bir ’si vardır. Paris’e yaptığı yolculuğu anlattığı sefaretna­mesinin ele geçen bölümü ’nda (1917; sayı 9-15) ya­yımlanmıştır.

 

II Abdülhamid’in tahttan indirilmesinde önemli rol oynamış Osmanlı Devlet Adamı ve sadrazamı

 

Sen de birkaç kelam et...

Select Language