Mehmed Selim Sırrı Paşa 48

Mehmed Selim Sırrı Paşa

, Yeniçeri Ocağını kaldırılarak yerine Asakir-i Mansu­re-i Muhammediye adlı yeni bir ordu kurulmasını sağlayan Osmanlı sadrazamı (d. y. 1773, Bender – ö. Aralık 1831, Şam).

Kapıcıbaşı Hotinli Mustafa Ağa’nın oğluy­du. Kapıcıbaşılık, bostancıbaşılık gibi çeşitli görevlerde bulundu. 1819’da vezirlik rütbe­siyle Silistre beylerbeyliğine atandı. Eylül 1824’te Mehmed Said Galib Paşa‘nın yerine sadrazamlığa getirildi. Önemli bazı devlet görevlilerine yeniçeri ortalarından muallem (eğitim eri) yazılması ve bunların Batı yöntemleriyle eğitilip eşkinci yetiştirilmesini benimsetti. Ama yeniçeriler bu uygulamaya karşı çıkarak ayaklandılar (14 Haziran 1826).

Mehmed Selim Sırrı Paşa ayaklanan askerleri sert biçimde bastırdı. 18 Haziran 1826’da bir fermanla kaldı­rılarak yerine Asakir-i Mansure-i Muham­mediye’nin kurulacağı duyuruldu. Mehmed Selim Sırrı Paşa bu yeni orduyu örgütleme çalışmalarını başlattıysa da, 1828-29 Os­manlı-Rus Savaşı’nda Balkanlar’da başarı­sızlığa uğraması ve Varna’nın Rusların eline geçmesi üzerine görevden alınarak (Ekim 1828) önce Gelibolu’ya, ardından da Sofya’ ya sürüldü. 1830’da bağışlanarak Halep beylerbeyliğine atandı. Ertesi yıl Şam bey­lerbeyliğine getirildi ve bu görevi sırasında eşkıya tarafından öldürüldü.

İbra­him Müteferrika ile birlikte Osmanlı Devle­ti’nde Türkçe kitap basan ilk basımevini kurmuş, Osmanlı devlet adamı

 

Sen de birkaç kelam et...

Select Language