Mekteb-i Fünun-ı Maliye 48

Mekteb-i Fünun-ı Maliye

, 1878’de İstan­bul’da Sadrazam Said Paşa‘nın girişimiyle binasında açılan meslek okulu.

Öğretmenleri Divan-ı Muhasebat üyelerinden seçildiği gibi, öğrencileri de gene bu kurumun genç memurlarıydı. 1879’da dışarıdan da öğretmen bulunarak öğretim kadrosunun güçlendirilmesine çalı­şıldı. Bir kurs niteliğindeki okulda düvel-i muazzama maliye usulleri, vergiler, vergi kanunları, maliye teşkilatı, muhasebe-i umumiye kanunları, servet ve iktisat dersle­ri okutulmaktaydı. Öğretim 1881 ‘e değin sürdükten sonra okutulan derslerin ’nin programına alınması ge­rekçe gösterilerek okul kapatıldı.

Heyet-i Vükela olarak da bilinen Osmanlı Devleti’nde, 1838-1922 arasın­da bakanlar kurulu

 

Sen de birkaç kelam et...

Select Language