Mekteb-i Osmani 48

Mekteb-i Osmani

, Osmanlı yönetiminin, Fransa’ya gönderilen askeri öğrencilerin Fransızca öğrenmelerini sağlamak amacıy­la, 1855’te Paris’te açtığı okul.

Paris’teki Osmanlı elçisi Cemil Paşa’nın öneri ve girişimleri sonucu öğretime başladı. Okulun müdürü ve yöneticileri Türk, öğretim kad­rosunun büyük çoğunluğu Fransızdı. ve erkan-ı İslamiye dışındaki dersler de Fransızcaydı. Okula Avrupa’daki Os­manlı ailelerinin çocuklarından ve İstan­bul’daki okullardan seçilen 60 öğrenci alını­yordu. Bir hazırlık kurumu niteliğindeki Mekteb-i Osmani’de okuyanların, oradan Fransız askeri okullarına geçmeleri amaç­lanmıştı. Ders programı da Fransız askeri liselerininkine eşitti.

Bugün Siyasal Bilgiler Fakültesi’ne dönüşen, Osmanlı zamanında mülki yöneticiler yetiştirmek için İstanbul’da açı­lan öğretim kurumu

Oğretime geçtikten birkaç yıl sonra, getir­diği ağır mali yüke karşılık yeterli verimin alınamadığı ortaya çıktı. Bunun yerine, İstanbul’da benzer eğitim programını uygu­layan okulların kurulması kararlaştırıldı. 1868’de açılan ’yle (Galatasaray Lisesi) başlayan yeni uygulamanın iyi sonuç vermesi üzerine de 1874’te Mekteb-i Osmani kapatıldı

 

Mekteb-i Sultani

Sen de birkaç kelam et...

Select Language