Nedir, Kimdir? Din 48

Nedir, Kimdir? Din

Ansiklopedist ekibi olarak Türkiye’de bir ilki gerçekleştiriyoruz. ?, ? alanımızı tüm kategorilerde yayınlıyoruz. Amacımız, kültürel birikime ve dine gereken öneme katkı sağladığımız bu sürece daha faydalı olmak. Bu amaçla aşağıda hazırladığımız bilgilere bakabilir, daha sonra da yarışmalarımızı takip ederek, kendinizi geliştireceğinize inanıyoruz.

Din alanlarımızda önemli kişiler/olayları içeren nedir, kimdir? alanımız…

Önemli: Bu alan belli periyodlarda güncellenmektedir…

Din Nedir?

Din, genellikle doğaüstü, kutsal ve ahlaki ögeler taşıyan; çeşitli ayin, uygulama, değer ve kurumlara sahip inançlar ve ibadetler bütünüdür. Zaman zaman inanç sözcüğünün yerine kullanıldığı gibi bazen de inanç sözcüğü din sözcüğünün yerinde de kullanılır.

Dört büyük kitap ve peygamberler
  • 1-Tevrat (Hz. Musa)
  • 1-Zebur (Hz. Davut)
  • 3-İncil (Hz. İsa)
  • 4-Kur’an-ı Kerim (Hz. Muhammed)

Kimdir? Nedir?

Kimdir? / Nedir?
Zerdüştlük dininin kurucusu İranlı din bilgini
Denize atılan ve bir balık tarafından yutularak, karaya çıkartılan peygamber
Dünyanın en güzel insanı olarak kabul edilen, mesnevi konusu olan kişi
Hz. İsa’nın yaşamını, ölümünü ve dirilişini anmak üzere kilisenin belirlediği günler
İslam geleneğinde Hz. Ali’nin simgesi çatal kılıç
Hicri Takvimde yılın bittiği Hac ayı
İki bayram ayı arasında kalan, oturma ayı da denilen Hicri takvimdeki 11. ay
Hz. Davud’a vahyedilen kutsal kitap
Allah tarafından insanlara yeni bir kitap ve şeriat ile gönderilen peygamber
Kıyametten önce gelerek dünyayı adaletle dolduracağına inanılan kurtarıcı
İslam’da can ve mal güvenlikleri İslam devletinin koruması altında anlamına gelen Hıristiyan ve Yahudi uyruklarına verilen isim
Müslüman göründüğü halde İslam dışı inançları benimseyen kişi
Allah’ın yüceliğini dile getirmek ve manevi yetkinliğe ulaşmak amacıyla belli bir söz ya da cümleyi yineleme
Hıristiyanlıkta, Meryem Ana’ya dayandırılan şükran ilahisi
İslamda, Kuran ve sünnetin belli bir hükme bağlamadığı fıkıh sorunlarında genel ilkelerden ussal yöntemlerle çıkarımda bulunma
Eskiden İslam devletlerinde sınır boylarında gözcülük amacıyla kurulan karak
Tasavvufta, dünyadan el etek çekerek kendini Tanrı’ya kulluk ve ibadete adayan kişi
Hıristiyan geleneğinde Yeni Ahit’teki üç mektubun, dördüncü sırada yer alan İncil’in yazarı
Yıldıza tapınanların dini
İşrakiye akımının temsilcisi, İran’ın yetiştirdiği en büyük filozof olan islam alimi.
Hz. Muhammed’i tanımış olan Müslümanlara verilen isim
Günahkârlığın, özellikle cinsel sapkınlığın simgesi Sodom ve Gomorra halkını doğru yola döndürmek için gönderilen Peygamber
Hıristiyan kiliselerinde, birkaç cemaatten oluşan bir bölgenin başpapazı, üç kademeli kilise örgütlenmesinde en yüksek kademe
Şeytanın Tanrıya karşı geldikten sonra tövbe edip bağışlandığına inandıkları için halk arasında şeytana tapanlar olarak anılan dinsel akım
Eski Ahit’teki kendi adını taşıyan kitabın da yazarı sayılan İbrani peygamber ve reformcu

Diğer Sayfadan devam ediniz…

Sen de birkaç kelam et...

Select Language