Nişancı Mehmed Paşa

Nişancı Mehmed Paşa, III. Ahmed saltanatında, 26 Ağustos 1717 – 9 Mayıs 1718 tarihleri arasında sekiz ay on dört gün sadrazamlık yapmış Osmanlı devlet adamı (d. Merzifon ö. Eylül 1571, İstanbul).

Divan-ı Hümayun kaleminde yetişti. 1536’da (bazı kaynaklarda 1553) başdefterdarlığa, ertesi yıl da Rumeli kethüdalığına atandı. Daha sonra reisülküttaplık yaptı. 1557’de nişancılığa getirildi. 1561’de bu görevden alınarak merkezi Halep’te bulunan Arap ve Acem defterdarlığına gönderildi. Daha sonra Mısır muhafızlığında bulundu. I. Süleyman’ın (Kanuni) isteği üzerine 1562’de yeniden nişancılığa getirildiyse de 1563’te emekliye ayrıldı.

Nişancılığı sırasında yazdığı ve kısaca Nişancı Tarihi olarak bilinen Siyer-i Enbiya-yı izam ve Ahval-i Hulefa-yı Kiram ve Menakıb-ı Ali Osman adlı yapıtı bir İslam devletleri tarihidir. Hz. Adem’den 1562’ye değin geçen dönemi kapsayan yapıt daha çok Osmanli tarihi açısından önemlidir. Yapıtın Osmanlı tarihi bölümünde her padişahın dönemine ilişkin bilgiler, ayrıca vezirlerin ve ulemanın biyografileri verilmiştir. Yapıt (1862, 1873) ve Hadisat (1983) adlarıyla basılmıştır.

Köprülüler ailesinin Osmanlı Devleti’ne önemli devlet adamları yetiştirme geleneğini başlatan Osmanlı Sadrazamı

 

No Responses

  1. A.Arif Efler 22 Ekim 2019

Sen de birkaç kelam et...

Select Language