Robert Mantran

Robert Mantran, İslam ve Osmanlı tarihi uzmanı Fransız tarihçi ve Türkolog (d. 19 Ocak 1917, faris, Fransa).

İstanbul kent örgütlenmesi ve yaşamı, Arap dünyası, Mısır ve Tunus gibi konularda, doğrudan Osmanlı kaynaklarını kullanarak gerçek­leştirdiği çalışmalarında, siyasal-kurumsal tarihten farklı olarak toplumsal ve ekono­mik tarih yaklaşımına yönelişin öncü ör­neklerini vermesiyle tanınır.

Ortaöğrenimini Paris’te gördükten son­ra Sorbonne Üniversitesi’ni bitirdi, aynı kentteki Yaşayan Doğu Dilleri Okulu’n­dan (Ecole Nationale des Langues Orien­tales Vivantes) diploma aldı ve doktorası­nı gene Sorbonne’da tamamladı. 1945-47 arasında İstanbul’daki Fransız Arkeoloji Enstitüsü’nde ( Fransız Anadolu Tetkikleri Enstitüsü) araştırmacı, 1947-52 arasında ise Galatasaray Lisesi’nde öğret­men olarak çalıştı. Aix-Marseille Üniversi­tesi Edebiyat Fakültesi’nde profesör ve daha sonra ordinaryüs profesör (1985) ol­du. Önde gelen Fransız Türkologlar ara­sında yer aldı ve Türkiye’nin, Osmanlı ta­rihinin ve İstanbul’un Fransa ve daha genel olarak Batı’da tanınmasına büyük katkıları oldu. Çeşitli zamanlarda Legion d’honneur nişanı, Türk Tarih Kurumu onur üyeliği, Institut de France’ta Acade­mie des Inscriptions et Belles-Lettres üye­liği ile ödüllendirildi.

Reglements fiscaux ottomans, Les provtnces syriennes (1951, Jean Sauvaget ile birlikte; Osmanlı Mali Kanunnameleri Suriye Vilayetleri), Tur­quie (1955; Türkiye), Tresors de la Turquie (1959, Michel de Saint-Pierre ile birlikte Türkiye’nin Hazineleri), İstanbul dans la seconde moitie du XVII’ siecle Essai d’his­toire institutionnelle, economique et sociale (1962; 17. Yüzyılın ikinci Yarısında Istan­bul, 2 cilt, 1986), La vie quotidienne d Constantinople au temps de Soliman le Magnifique et de ses successeurs (1965; 16. ve 17. Yüzyılda İstanbul’da Gündelik Ya­şam, 1991), Les regimes politiques des pays arabes (1968; Arap Ülkelerinin Siyasal Re­jimleri), L’Eurasie, Xl’-Xlll’ siecles (1982, Georges Duby ile birlikte; Avrasya, 11-13. Yüzyıllar) başlıca yapıtlarıdır. Mantran ay­rıca, L’Egypte au XIX’ siecle (1977; 19. Yüzyılda Mısır) ve Histoire de l’Empire ot­toman (1989; Osmanlı İmparatorlugu Tari­hi, 1. cılt, 1992) başlıklı  iki önemli derle­menin de editörlüğünü yapmıştır.

Side ve Perge’de başlattığı kazılarla Türkiye’de klasik arkeo­loji alanındaki sistemli araştırmaların öncü­lerinden olan arkeolog

 

Total
0
Shares
Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Previous Article

Mantra

Next Article

Manu

Related Posts