Sahte Dionisos

Sahte Dionisos, MS beşinci yüzyıl ortalarında yaşamış olan ve gerçek kişiliğini gizlemiş olan Hristiyan düşünürü. Orta Doğu’da, muhtemelen Suriye’de yaşamış ve eserlerinde, kendisini Aziz Paul’un izleyicisi olarak tanıtmış olan filozof, Tanrı’yı bilmenin üç ayrı yolundan söz etmiştir.

felsefeyi Hıristiyan ilahiyatı ve mistisizmiyle birleştirmek amacıyla Yunanca yazdığı inceleme ve mektuplarla tanınır. Özellikle Batı Kilisesi’nde ortaçağ Hıristiyan öğretisine belirgin bir eğilimin yerleşmesine katkıda bulunmuştur. Yeni Ahit’te ’un (Resullerin İşleri 17:34) Hıristiyanlığı benimsettiği kişilerden birinin adını kullanan yazarın kimliği belirlenememiştir. 9. yüzyılda Atina’da yaşayan Proklos’un Yeni-Platoncu sistemini bilen birkaç Hıristiyan yazardan biri olabilir. 9. yüzyılda Fransız Aziz Denis’le karıştırılmış ama 12. yüzyılda Petrus Abealardus bu savı çürütmüştür

Peri theion onomaton (Kutsal Adlar Üzerine), Peri mystikes theologias (Mistik Tlahiyat Üzerine), Peri tes ouranias hierarkhias (Göksel Hiyerarşi Üzerine) ve Peri ekklesiastikes hierarkhias (Kilise Hiyerarşisi Üzerine) adlı incelemeler ile 1. yüzyıl ilkel Hıristiyan atmosferini anımsatan 10 mektup Dionysios’un yapıtlarının gövdesini oluşturur. Bu yazılar öğreti bakımından eksiksiz bir ilahiyat kuramı oluşturur. Tanrı’ya ilişkin herhangi bir kavram ya da önermenin içerdiği paradoksun aynı anda olumlanması ve yadsınması üzerine kurulu olan bu sisteme diyalektik bir ilahiyat da denebilir. Tanrı’nın her türlü ussal kavrayışın ve kategorik bilgilerin ötesindeki aşkınlığı nedeniyle, onunla ilgili ifadeler sonunda karşıt kavram çiftlerine indirgenir. Kayra ve yargı, özgürlük ve zorunluluk, varlık ve yokluk, zaman ve sonsuzluk. Söz’ün Hz. İsa’da bedenleşmesi, bir olanın çokluk dünyasına girişidir. Gene de insan zihni Tanrı’yı İyi, Birlik, Üçleme, Güzellik, Sevgi, Varlık, Yaşam, Bilgelik ya da Zekâ gibi olumlu anlam içeriği olan adlarla tanımlar ve bunların, dile getirilemeyeni sınırlı bir biçimde dile getirdiğini öne sürer.

Hıristiyan geleneğinde Yeni Ahit’teki üç mektubun, dördüncü sırada yer alan İncil’in yazarı

 

9. yüzyıl İrlandalı filozof ve hümanisti , Dionysios’un yazılarını Latinceye çevirdi. 12. ve 13. yüzyıl skolastik düşünürleri ve Aguinolu Aziz Tommaso Dionysios’un yazıları üzerine yorumlar yazdılar. 14. ve 15. yüzyıl Ren bölgesi ve Felemenk mistikleri ile

10. yüzyıl İspanyol mistikleri de Dionysios’un düşünce sisteminden etkilendiler. Platoncu düşünce biçimine zaten yatkın olan Yunan ve Doğu kiliselerinin yazarları Dionysios’un görüşlerini bu öğretinin bir parçası olarak kendi ilahiyat sistemlerine kattılar.

 

Sen de birkaç kelam et...

Select Language