Derin Bilgili Ansiklopedi
Browsing Tag

Hz. Muhammed

Resul

Resul, İslamda Allah tarafından insanlara yeni bir kitap ve şeriat ile gönderilen peygamber. Zaman zaman nebi sözcüğü ile eş anlamlı kullanılır. Ama resul, tanrısal mesaj ve yasaları iletmek konusundaki elçilik görevi ile nebiden ayrılır.…

Zeydiye

Zeydiye, Zeydilik olarak da bilinir, Zeyd bin Ali Zeynelâbidin'in 8. yüzyılda kurduğu mezhep. Şii mezheplerden sayılmakla birlikte, fıkıh alanındaki görüşleriyle Hanefiliğe, kelam alanındaki görüşleriyle de Mutezile ve İmamiyeye yakındır.…

Zımmi

Zımmi; zimme, ehli zimmet, zımmiye olarak da bilinir. İslam hukukunun geçerli olduğu ülkelerin Hıristiyan ve Yahudi uyrukları. Can ve mal güvenlikleri İslam devletinin koruması altındadır. Zımmi sözcüğü İslam dışındaki kitaplı dinlere…

Zulla

Zulla, (ya da suffe) camilerin iç avlusuna bakan gölgelik. Hz. Muhammed'in Medine'deki evinin avlusunda, hurma ağacından direklerin üstüne dal ve yaprakların konma sıyla yapıldığı bilinir Mescid-i Nebevî’nin inşasından sonra. Mescid-i…

Zeyd bin Ali Zeynelabidin

Zeyd bin Ali, Zeydiyye mezhebinin kurucusu, Tabiin'den fıkıh alimidir. İmam Hüseyin’in torunu ve İmâm-ı Zeynelâbidîn’in oğludur. Tam adı, Zeyd bin Zeynelâbidîn Ali bin Hüseyin bin Ali bin Ebû Tâlib’dir. Künyesi, Ebu’l-Hüseyin olup,…
tr Turkish
X