Zahid

, tasavvufta, dünyadan el etek çekerek kendini Tanrı’ya kulluk ve ibadete adayan kişi.

Hz. Muhammed ve sahabenin yaşamını örnek alan zâhidler tasavvuf anlayışının oluşmasında önemli rol oynadılar. Hicri 3. yüzyıla (9. yy) değin tasavvuf zâhidlerce temsil edildi. Bu dönemin en büyük zâhidleri sahabe ve tâbiin arasından çıkmıştır. Sonraki mutasavvıflarca tasavvufun temsilçisi sayılan başlıta zâhidler Hasan Basri, İbrahim bin Edhem, Veysel Karani, Cafer Sadık, Süfyanü’s-Sevri ve Rabia-i Adeviye’dir.

Sonradan gelişen tasavvuf anlayışını temsil eden âriflerden önemli farkları olan zahidler, hakikat yolunun başındaki kişiler sayılır.

Hz. Davud’a vahyedilen kutsal kitap

 

Sen de birkaç kelam et...

Select Language