Derin Bilgili Ansiklopedi

Zilyetlik

0

Çağrı Tasarım Kampanya

Zilyetlik, bir şeyi fiilen elinde tutma ya da üzerinde tasarrufta bulunma.

Türk hukukunda zilyetliğin en önemli işlevi taşınır mallarda ayni haklar için açıklık sağlamasıdır. Taşınırlar üzerinde ayni hak kazanılması zilyetliğin kazanılmasına bağlanmıştır. Ayni haklar bakımından tapu siciline kayıt ilkesinin benimsendiği taşınmazlara ilişkin düzenlemelerde bile zilyetlik, kazandırıcı zaman aşımıyla ayni hak kazanılmasına olanak sağlar.

Zilyetlik doğrudan zilyedin iradesiyle, malı daha önce elinde bulunduranın rızasıyla ya da miras yoluyla kazanılabilir. Zilyetliğin kaybı ise zilyedin iradesiyle ya da fiili sahipliğin sona ermesiyle ortaya çıkar.

Zilyetlik bir hakka dayanıp dayanmadığına bakılmaksızın hukuken koruma altında sayılır. Bu bağlamda zilyet, hakkını korumak için kuvvet kullanabileceği gibi bazı dava haklarından da yararlanabilir. Zilyetliğin gaspında geri verme ve tazminat için, zilyetliğe tecavüz durumunda da tecavüze son verilmesi için dava açılabilir. Ayrıca zilyetliği korumak için idari yollarla da önlem alınabilir.

Mangal maşasına benzeyen demirden bir maşanın iki ucuna pirinçten ziller eklenerek çalınan vurmalı çalgı

 

Taşınır mallarda zilyetlik mülkiyet karinesi olduğundan, zilyetlik karinesine güvenerek hak kazanan iyi niyetli üçüncü kişiler de hukuken korunur. Zilyetliğin geri verilmesine uygulanacak hükümlerde, geri vermekle yükümlü zilyetlerin iyi niyetli olup olmaması gözetilmiştir.

Leave a comment
tr Turkish
X